Integritetspolicy

Information om vår uppdaterade integritetspolicy

Datasekretess är mycket viktigt för oss på Sff och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det är företaget Analysgruppen i Stockholm AB (“Sff”) som är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Analysgruppen i Stockholm AB
Box 6005
122 06 Enskede
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556796-9760
Kontaktperson: Daniel Karlsson
Momsnummer: SE556796976001

Varför lagrar vi dina uppgifter?
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om du inte anger dina uppgifter kommer vi inte kunna hantera ditt köp och vi kommer inte heller kunna leverera tjänsterna som du beställt.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Sff är registerförare och behandlar personuppgifterna för bolagets räkning. Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera dina tjänster i enlighet med medlemsvillkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Sff. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Sff har slutit avtal med tredje part så kallade biträden för att säkerhetsställa att alla processer är anpassade till EU:s Dataskyddsförordning (EU) nr 2016/679.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång: 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Sff, som skickar dig dina personuppgifter via e-post eller brev.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som Sff behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Sff med undantag av följande situationer

*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en obetald skuld hos Sff, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*om du har gjort ett köp av tjänst sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Sff:s legitima intresse. Sff fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Sff begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Sff:s legitima intresse, ska Sff begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Sff begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

*Om Sff inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och vår kundservicepersonal hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem via kundtjänst eller 0774-10 00 10.

Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud via kundtjänst och ange GDPR som ämne.

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:
Om du anser att Sff behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, i Sverige är det datainspektionen.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.