Allmänna villkor

1. Avgiften för denna tjänst är 695 kronor för 12 månader, 995 kronor för 18 månader eller 1295 kronor för 24 månader. Alla priser är inklusive moms och erläggs i förskott via bankgiro så länge avtalet gäller mellan kunden och Sffanalys. Avgiften återbetalas inte vid uppsägning.

2. Betalningen ska vara Sffanalys tillhanda inom 30 dagar från fakturans utskriftsdatum. Är den inte det utgår en lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.

3. Kund har enligt gällande lagstiftning 14 dagars ångerrätt från inträdesdagen för avtalet.

4. Kunden är medveten om att det kan vara riskfullt att behålla en viss fondfördelning efter att Sffanalys har lämnat andra rekommendationer då fondernas utveckling undergår förändringar över tiden liksom att marknaden ständigt är under förändring.

5. Kund accepterar genom underskrift att en kreditkontroll kan komma att utföras.

6. Fonderna som marknadsförs sker i enlighet med den riskprofil som kunden väljer. Information om placeringsinriktning och risknivåer i vald profil finns tillgänglig på sffanalys.se. Månadsrapporter kommer att skickas till den e-postadress som kund angivit.

7. Det åligger kund att meddela Sffanalays AB vid byte av epost, mobiltelefonnummer eller adress.

8. Kunden är medveten om att det kan vara riskfullt att lämna egna anvisningar till Pensionsmyndigheten då fondernas utveckling undergår förändringar över tiden liksom att marknaden ständigt är under förändring. Sffnalays AB kan då inte heller ansvara för att utvecklingen sker i enlighet med den portfölj kunden har valt och eventuella garantier/kampanjer utesluts.

9. Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Tjänsten förlängs automatiskt om inte kunden inkommer med uppsägning innan avtalsperiodens utgång, kund påminns om detta en (1) månad innan så sker. Kund och Sffanalys har rätt att säga upp avtalet till upphörande med omedelbar verkan. Uppsägning av tjänsten kan ske muntligt och skriftlig. I det fall då uppsägning av avtalet sker på kundens initiativ återbetalas ej erlagd avgift för tjänsten.