Hur väljer vi rätt fonder

Att skapa förutsättningar för en bättre pension ser vi som en självklarhet, för en lyckad rekommendation använder vi en tydlig strategi.

Målsättning
Vår målsättning är att skapa en positiv avkastning oavsett marknadsläge, vilket medför att samtliga alternativ kan innehålla 100 procent räntebärande placeringar. Detta kan ske då vi anser att risken i t.ex. aktiemarknaden är för hög och vi vill skydda pensionskapitalet. Skälet till detta är att stora nedgångar är mycket svåra att ta igen, t.ex. har vi en nedgång med 50 procent i konjunkturen det ena året så krävs det en uppgång med 100 procent för att ta igen värdefallet.

Grund
Basen är att sprida riskerna i respektive portfölj i olika tillgångsslag (aktier, räntor, råvaror osv.) och att använda sig av en flexibel tillgångsallokering. Detta medför att andelen aktier kontra räntor inte är statisk, är det goda tider så är andelen aktier större och andelen räntor lägre.

Placering
Gällande valet av placeringar så är målet att hitta rätt marknader som t.ex. Latinamerika, Ryssland etc. Marknader som vi bedömer kommer att uppvisa en stark trend i framtiden, oavsett marknadens läge, storlek eller massa i t.ex. Världsindex (MSCI World). Efter valet av marknad väljer vi de fonder som för tillfället ligger i topp gällande avkastning och risk i respektive kategori. När en fond inte längre kvalar in i toppen kommer vi att byta ut fonden till förmån mot någon som vi anser har bättre potential.

Granskning
Vi granskar hela tiden våra beslut inom och ibland händer det att vi missbedömer potentialen i en fond. Det viktiga är att inse det felaktiga beslutet snabbt och rätta till det. Denna insikt är vad som skapat vårt historiskt framgångsrika resultat.